นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้ามีอายุมากกว่า 13 ปี ไม่เป็นคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายและการตลาด ข้อตกลงทางการค้าและส่วนลดจากเนสท์เล่ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้เนสท์เล่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเนสท์เล่ [hyperlink]